Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden worden gebruikt voor de bepaling van de rechten en verplichtingen van Opdrachtgever en de diensten en verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer. De algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing, tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk afgeweken wordt.

Wanneer u een gedicht bestelt via Wijzer met Irene stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Kwaliteit en professionele normen

Wijzer met Irene levert gedichten op maat in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Wijzer met Irene tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving

Geheimhouding

Wijzer met Irene verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan Wijzer met Irene weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na het einde van de opdracht.

Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. Wijzer met Irene is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De prijzen van de gedichten zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Wijzer met Irene niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Herroepingsrecht en retourbeleid

Normaliter heeft een consument recht om een product binnen 14 dagen te retourneren. Echter vallen “Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn”daar niet onder. De gedichten die op maat worden gemaakt, vallen dus niet onder het zogenaamde herroepingsrecht, en kunnen niet geretourneerd worden.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is dit een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.

Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Wijzer met Irene niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Wijzer met Irene heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij Wijzer met Irene.

Betaling

Gedichten worden uitsluitend geschreven na ontvangst van betaling. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever geen gebruik maakt van de geleverde teksten. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht bij Wijzer met Irene, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Wijzer met Irene opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht binnen twee maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring.

Aansprakelijkheid

Wijzer met Irene aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, behalve als de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wijzer met Irene. Wijzer met Irene is dan enkel aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Geschillen

Op elke overeenkomst tussen Wijzer met Irene en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Klachtenregeling
Klachten kunnen verstuurd worden via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*